Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Politiek & Maatschappij - Gemeenten en het Rijk moeten als één overheid zorgen dat er draagvlak is en blijft voor opvang van asielzoekers en de integratie van statushouders. Hiervoor pleit een lobby van lokale overheden. ‘Een mensenleven laat zich niet opsplitsen in stukjes.’

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft samen met onder meer stedennetwerken een position paper uitgebracht. Het stuk gaat in op thema’s die aandacht vragen, zoals de financiële en beleidsmatige ruimte, en benoemt wat er nodig is om de ambities te verwezenlijken.

Opvang, huisvesting en integratie zijn belegd bij de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). “Ontwikkelingen op de ene opgave, hebben direct gevolgen voor de andere opgaven. Daarom is een integrale aanpak tussen de verschillende departementen noodzakelijk en willen gemeenten samen met het Rijk als één overheid optrekken”, aldus de VNG.

Eén mensenleven
De uitvoeringsagenda is tevens een ‘antwoord op de verantwoordelijkheden die het Rijk bij gemeenten heeft gelegd’. Theo Weterings, burgemeester van Tilburg, zegt op de VNG-site: ‘Verschillende departementen zijn met de opgaven voor asielopvang, huisvesting en integratie bezig. Maar voor gemeenten is het uitgangspunt dat het over een en dezelfde persoon gaat.

“Eén mens, één mensenleven laat zich niet opsplitsen in stukjes. Wij maken ons er hard voor dat je als asielzoeker in de regio een plek krijgt, waar je ook als statushouder kan worden gehuisvest, zodat je samen met de gemeente zo snel mogelijk aan je inburgering kan beginnen.”

Randvoorwaarden
‘Opvang en huisvesting moeten gelden als basis en succesfactor voor integratie’, aldus Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren en leidinggevenden in het sociaal domein. ‘Als aan deze twee basisvoorwaarden is voldaan, kunnen asielzoekers en statushouders sneller verbinding maken met de maatschappij, de beschikbare woonmogelijkheden en sociale netwerken. Met de juiste ondersteuning doen deze groepen daarna volwaardig mee in de samenleving.’

De VNG benadrukt de randvoorwaarde van voldoende financiële middelen om de tekorten in het sociaal domein weg te werken. Evenals ‘goede bestuurlijke verhoudingen’ om als één overheid te kunnen samenwerken. Volgens de koepelorganisatie is de kabinetsformatie het moment bij uitstek om hierover afspraken te maken. 

Bron: Gemeentenu, Niobe Moen

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching

Kranten ad