Politiek & Maatschappij
Typography

NLMagazine Economie & Maatschappij – In een artikel van maart besteedden we aandacht aan het snelgroeiende aantal vrouwen, vooral in de westerse wereld, dat zich de rol van kostwinner heeft toegeëigend.

Gelukkig zien we ook in andere landen (in Afrika, het Midden- en Verre-Oosten) dat vrouwen, dankzij een sterke verbetering van maatschappelijke omstandigheden, in toenemende mate een bijdrage leveren aan economische en sociale voorspoed. Dat betekent (nog) niet dat vrouwen in deze landen (denk hierbij bijvoorbeeld aan landen als Saudi-Arabië of Pakistan) gelijke rechten hebben met betrekking tot het volgen van hoger onderwijs of kansen op de arbeidsmarkt.

Meetpunten economische en sociale voorspoed
Om in kaart te brengen welke bijdrage vrouwen leveren aan de economische en sociale voorspoed in een land, gebruikt de Wereldbank een achttal meetpunten waaronder mobiliteit, ondernemerschap, hoogte van salarissen, bezittingen en pensioenvoorzieningen. Ieder land kan op deze wijze een score halen die tot maximaal 100 punten leidt.

Welke landen scoren hoog, welke scoren laag – enkele voorbeelden
Sinds de invoering van betaald ouderschapsverlof heeft Canada de hoogste score van 100 punten behaald; daarmee staan ze in een rijtje met 7 andere landen, waaronder onder andere Zweden en Nederland. De Wereldbank gaat ervan uit, dat betaald ouderschapsverlof een positieve bijdrage levert aan mogelijkheden voor vrouwen om te blijven werken en daarmee dus ook een positieve economische en sociale bijdrage aan de samenleving. Daar tegenover staan landen in regio’s als Afrika en het Midden-Oosten waar vrouwen nog niet de helft van de economische rechten hebben zoals mannen. Dat verklaart in hoge mate het gebrekkige succes van de economieën in veel van deze landen.


Toekomst voor deze regio’s
Hoewel er de laatste jaren sprake is van (kleine) verbeteringen in landen i n Afrika, het Midden en het Verre-Oosten, hebben vrouwen vaak nog niet de helft van de economische rechten die mannen wèl hebben. Dat leidt tot een ‘loonkloof’ waardoor de bijdragen die vrouwen potentieel kunnen leveren aan het bruto nationaal product van een land, structureel achterblijven.

Een studie van de Harvard Business Review (2019) toont aan dat grote steden productiever zijn naarmate meer vrouwen deelnemen aan de ‘workforce’. Bovendien neemt hiermee het te besteden inkomen van zowel vrouwen als mannen toe.


Dit toont eens te meer aan dat de kans op economische voorspoed groter is wanneer deelname van vrouwen aan de economie gelijk is aan die van mannen. Dat zou voor bedrijven en investeerders een goede aanleiding moeten zijn hun investeringen te doen in landen waar overheden zorgdragen voor een samenleving waar vrouwen, net als mannen, werken aan economische en sociale voorspoed.

French Paulitz

Greenchoice

Quote

NOS politiek

e-Matching

Kranten ad

Aanbevolen artikelen